Điều khoản dịch vụ

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng và DSS cho việc sử dụng dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

Nếu Khách hàng không đồng ý với thỏa thuận này, Khách hàng không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản chung

  • Bạn không được phép sao chép hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào có trong trang web;
  • Chúng tôi không cho phép theo dõi bí mật. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để theo dõi một người mà không có sự đồng ý của người đó hoặc theo dõi đối tượng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu;
  • Bạn không được sử dụng dịch vụ khi việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mục đích sử dụng theo dõi GPS của bạn không vi phạm luật pháp địa phương, nhà nước;
  • Bạn không được gửi yêu cầu tự động đến dss.com.vn, cố gắng phá vỡ các biện pháp xác thực của www.dss.com.vn, dịch ngược phần mềm hoặc giao thức của chúng tôi và tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi cho là làm hỏng dịch vụ của chúng tôi;
  • Tài khoản www.dss.com.vn, quyền sử dụng phần mềm, quyền truy cập máy chủ là không thể chuyển nhượng và tiền không được hoàn trả.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thực hiện chính sách của bạn nghiêm túc. Chính sách bảo mật của chúng tôi có sẵn ở đây. Khi chấp nhận Điều khoản dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho www.dss.com.vn, các chi nhánh, cán bộ và nhân viên của chúng tôi các khoản chi phí và phí luật sư, từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào do bạn sử dụng dịch vụ, vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và/hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Thay đổi

www.dss.com.vn có thể thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào bằng cách đăng thỏa thuận sửa đổi trên trang web.